Најновије

ЛАЗАНСКИ ЖЕСТОКО ИСПРОЗИВАО АМЕРИКАНЦЕ: Нека Трамп са Меланијом лично провери Српско - руски центар у Нишу

Пр­во је у ве­зи са цен­тром у Ни­шу сум­њи­чио наш вр­ли при­ја­тељ Хојт Бра­јан Ји, да би са­да и ко­ман­дант аме­рич­ке коп­не­не вој­ске у Евро­пи ге­не­рал Бен Хо­џис из­ра­зио сум­њу у пра­ву при­ро­ду Срп­ско-ру­ског ху­ма­ни­тар­ног цен­тра, ре­кав­ши усред Бе­о­гра­да да он сум­ња да је тај цен­тар за­и­ста ху­ма­ни­та­ран. По ње­го­вим ре­чи­ма, мо­ра „да се ту не­што му­ља”, до­ду­ше, ге­не­рал ка­же да ни­је био у цен­тру, али да би во­лео да га оби­ђе. Као да ни­је про­чи­тао прет­ход­ни из­ве­штај по­моћ­ни­ка аме­рич­ког вој­ног ата­шеа у Бе­о­гра­ду, ко­ји је ра­ни­је већ об­и­шао цен­тар у Ни­шу, пом­но га ис­тра­жио и сво­јим ше­фо­ви­ма по­слао де­та­љан из­ве­штај. На­рав­но да га је про­чи­тао, но, и по­ред то­га ге­не­рал Хо­џис и да­ље сум­ња.

Mирслав Лазански (Фото: Јутјуб)

Пише: Мирослав Лазанки, Политика

Да сам на ме­сту ди­рек­то­ра цен­тра у Ни­шу сме­ста бих по­звао ге­не­ра­ла Хо­џи­са у по­се­ту, да се лич­но уве­ри о че­му се ра­ди. Па бих га он­да од­вео и у онај чу­ве­ни ре­сто­ран у Ни­шу, ко­ји смо у бив­шој Ју­ги зва­ли „Код Аме­ри­кан­ца”, на ле­пи­ње и ће­ва­пе. Но, про­блем је мно­го сло­же­ни­ји, на­и­ме, ге­не­рал Хо­џис мо­же све да по­гле­да, сни­ми и за­бе­ле­жи, на­рав­но не он лич­но, већ еки­па ње­го­вих по­моћ­ни­ка, по­је­де ле­пи­ње и ће­ва­пе „Код Аме­ри­кан­ца”, и он­да, ка­да се вра­ти у Не­мач­ку, да опет ка­же да је то ње­му све би­ло сум­њи­во и да у Ни­шу ни­су чи­ста по­сла у ве­зи са тим цен­тром.

Сле­де­ћи по вој­ној хи­је­рар­хи­ји у ис­ка­зи­ва­њу сум­ње у по­сло­ве Срп­ско-ру­ског ху­ма­ни­тар­ног цен­тра, ка­да је реч о европ­ским вој­ним над­ле­жно­сти­ма, сва­ка­ко је вр­хов­ни ко­ман­дант сна­га НА­ТО-а, аме­рич­ки ге­не­рал Кур­тис Ска­па­ро­ти. Ако и он по­сум­ња у пра­ву свр­ху по­сто­ја­ња тог цен­тра, а мо­жда и по­же­ли да га оби­ђе и лич­но се уве­ри шта се све „та­мо му­ља”, и ње­га под оба­ве­зно тре­ба од­мах по­зва­ти у Ниш. И до­ма­ћин­ски га уго­сти­ти. Ако и он по­сле по­врат­ка у Монс оста­не скеп­ти­чан, ко то мо­же он­да уве­ри­ти Аме­ри­ку да цен­тар у Ни­шу за­и­ста оба­ве­штај­но не му­ља? Са­мо пред­сед­ник До­налд Трамп, као глав­но­ко­ман­ду­ју­ћи аме­рич­ким ору­жа­ним сна­га­ма. Што зна­чи, да ако се на­ста­ви тренд аме­рич­ког сум­њи­че­ња на ви­со­ком, па све ви­шем ни­воу, у Ни­шу мо­же­мо уско­ро да оче­ку­је­мо, ни­чим иза­зва­ног, али већ и слу­жбе­но по­зва­ног, аме­рич­ког пред­сед­ни­ка са све су­пру­гом Ме­ла­ни­јом. Што ће Ниш ауто­мат­ски свр­ста­ти на кар­ту вој­но-по­ли­тич­ког ту­ри­зма ви­со­ке оба­ве­штај­но-ва­тро­га­сне про­ве­ни­јен­ци­је. У том кон­тек­сту цен­тар у Ни­шу он­да ула­зи и у сет но­вих аме­рич­ко-ру­ских пре­го­во­ра о стра­те­шком ну­кле­ар­ном на­о­ру­жа­њу САЛТ-4, чи­ме и Ср­би­ја до­би­ја ста­тус ре­ги­о­нал­не вој­не си­ле. Јер ни­је по­ште­но да сви дру­ги око нас има­ју на сво­јим те­ри­то­ри­ја­ма стра­не вој­не ба­зе, а ми са­мо јед­ну, Бонд­стил, са ко­јом кон­ста­та­ци­јом се Аме­ри, на­рав­но, не би сло­жи­ли. Од­но­сно не­ка гра­ђа­ни Ни­ша ма­ло па­жљи­ви­је мо­тре на ноћ­но не­бо, при­ме­ти­ће мно­го ви­ше све­тле­ћих обје­ка­та не­го ра­ни­је, на­и­ме Пен­та­гон пре­ко са­те­ли­та Кх-11, осма­тра че­ти­ри ру­ска ва­тро­га­сца, јед­но ку­че и де­се­так Ср­ба у цен­тру. Да не­што оба­ве­штај­но не му­ља­ју...

Да­кле, ти­пу­јем да ће Трамп с на­шом снај­ком, а Хр­ва­ти ина­че зо­ву Сло­вен­це „алп­ским Ср­би­ма”, сле­те­ти пр­во у Ниш, па тек он­да у Бе­о­град. Уна­пред се ја­ко ве­се­лим до­ла­ску До­нал­да Трам­па, на­рав­но, још ви­ше на­ше снај­ке, па ма­кар пр­во сле­те­ли и у Ниш. Јер, ако нам већ у Ниш, оно ра­ни­је, ни­је до­шао па­па, а оче­ки­ва­ли смо, ред је да са­да до­ђе Трамп. Исти­на, па­пи смо опро­сти­ли, јер Ва­ти­кан ни­је при­знао Ко­со­во, Аме­ри­ка је­сте, и сад је ред да се то при­зна­ње ком­пен­зу­је до­ла­ском Трам­па у Ср­би­ју. Са­мо да по­сле Ни­ша и Бе­о­гра­да не од­ле­ти у При­шти­ну, јер то би све по­ква­ри­ло.

По­што смо ми мај­сто­ри да све по­ква­ри­мо, ми смо још 1999. за­по­че­ли про­цес вир­ту­е­ли­за­ци­је НА­ТО-а. Због нас је НА­ТО, да би се одр­жао, по­стао вир­ту­е­лан. Да је јав­ност у та­да 19 др­жа­ва чла­ни­ца са­ве­за зна­ла са­мо ка­ко је са­вез по­де­љен, ге­не­рал Ве­сли Кларк се за­ла­гао за коп­не­ну оп­ци­ју, Пен­та­гон је био про­тив, ге­не­рал Шорт је за­го­ва­рао же­сто­ко бом­бар­до­ва­ње свих мо­сто­ва у Бе­о­гра­ду, Фран­цу­зи су би­ли про­тив, Нем­ци су озбиљ­но раз­ма­тра­ли ру­ске ми­ров­не пла­но­ве, Бри­тан­ци и Аме­ри­кан­ци су се око то­га згра­жа­ва­ли, Бри­та­ни­ја је од­би­ла да ње­ни ави­о­ни га­ђа­ју ТВ Бе­о­град, бри­тан­ски ге­не­рал Мајкл Џек­сон од­био је на­ре­ђе­ње вр­хов­ног ко­ман­дан­та НА­ТО-а ге­не­ра­ла Клар­ка да за­у­ста­ви ру­ске па­до­бран­це на аеро­дро­му Сла­ти­на код При­шти­не. Гр­ци ни­су ни уче­ство­ва­ли у агре­си­ји на СРЈ 1999, а Ма­ђа­ри су ре­кли да евен­ту­ал­на коп­не­на опе­ра­ци­ја не­ће мо­ћи ићи са њи­хо­ве те­ри­то­ри­је. Не због љу­ба­ви пре­ма Ср­би­ма, већ због вој­во­ђан­ских Ма­ђа­ра. САД су из­ве­ле око 85 од­сто бом­бар­дер­ских ак­ци­ја, ви­ше од 60 од­сто свих ле­то­ва, ви­ше од 90 од­сто оба­ве­штај­них и из­ви­ђач­ких ми­си­ја, око 90 од­сто за­да­та­ка у обла­сти елек­трон­ског ра­то­ва­ња, ис­па­ли­ле су ви­ше од 80 од­сто оруж­ја са пре­ци­зним на­во­ђе­њем и ви­ше од 95 од­сто свих лан­си­ра­них кр­ста­ре­ћих ра­ке­та. Аме­ри­кан­ци су из свих сво­јих ак­ци­ја ис­кљу­чи­ва­ли сво­је са­ве­зни­ке из НА­ТО-а, и при ода­би­ру ме­та ус­кра­ћи­ва­ли су им све оба­ве­штај­не ин­фор­ма­ци­је за све ме­те ко­је су га­ђа­ли аме­рич­ки ави­о­ни, или ра­ке­те. Та­кав вир­ту­ел­ни рат во­дио је и ка вир­ту­ел­ној по­бе­ди. Упра­во та вир­ту­е­ли­за­ци­ја НА­ТО-а до­ве­ла је и до вир­ту­е­ли­за­ци­је аме­рич­ког схва­та­ња Срп­ско-ру­ског ху­ма­ни­тар­ног цен­тра у Ни­шу.

Како шиптарски аналитичар каже о могућем Руском учешћу у преговорима о КиМ погледајте ОВДЕ. Снимке напредовања терориста кроз војну базу у Сирији гледајте ОВДЕ.

Извор: Политика

ПАЖЊА:
Поштовани, молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција „Правде“ задржава право да скрати или не објави коментаре. Коментаре који садрже говор мржње*, псовке и увреде, као и коментаре који се не односе на вест коју коментаришете - не објављујемо. Такође, неће бити објављиване ни псовке и вулгарности, чак и ако читалац који коментарише уместо целе речи стваља звездице.Коментаре којима нам скрећете пажњу на словне грешке, техничке и друге пропусте не објављујемо, као и коментаре који се односе на уређивачку политику, али ће бити прослеђени уредницима и на томе се захваљујемо.Молимо вас да обратите пажњу на правописну и граматичку исправност коментара које шаљете, као и да пишете малим словима, предност ће имати коментари који су написани без правописних и граматичких грешака, а коментари писани великим словима се неће одобравати.
* Закон о јавном информисању – члан 38: Забрањено је објављивање идеја, информација и мишљења којима се подстиче дискриминација, мржња или насиље против лица или групе лица због њиховог припадања или неприпадања некој раси, вери, нацији, етничкој групи, полу или због њихове сексуалне опредељености, без обзира на то да ли је објављивањем учињено кривично дело.

Најновије вести - Ратни извештаји

Најновије вести - ПРАВДА