Најновије

ЛАЗАНСКИ О РАТУ САД И СЕВЕРНЕ КОРЕЈЕ: Није Америка постала слабија, већ су друге земље постале јаче!

Ни­је Аме­ри­ка по­ста­ла сла­би­ја, већ су оста­ле зе­мље по­ста­ле ја­че. Је­сте Аме­ри­ка 1945. би­ла „пр­ва зе­мља“, је­ди­на ну­кле­ар­на си­ла, пр­ва еко­ном­ска си­ла све­та и вла­сник три че­твр­ти­не свих свет­ских злат­них ре­зер­ви. Ни рат у Ко­ре­ји пе­де­се­тих го­ди­на про­шлог ве­ка ни­је про­ме­нио ту аме­рич­ку по­зи­ци­ју, Аме­ри­ка је на­ви­кла да бу­де пр­ва и то јој се сви­де­ло. А он­да је до­шао рат у Ви­јет­на­му и тра­у­ма за Аме­ри­ку, ви­ше због гу­бит­ка пре­сти­жа, не­го због гу­бит­ка жи­во­та...

Mирослав Лазански (Фото: Принтксрин Н1)

Пише: Мирослав Лазански

Са­да­шња кри­за око Се­вер­не Ко­ре­је до­ка­зу­је да ће ова 2017. го­ди­на ве­ро­ват­но би­ти исто­риј­ска пре­крет­ни­ца, иако исто­риј­ске пре­крет­ни­це по­ста­ју ви­дљи­ве тек ре­тро­ак­тив­но. Од­но­сно, Ви­јет­нам се де­сио он­да ка­да су Аме­ри­кан­ци се­бе бла­го­си­ља­ли ти­ту­лом „ве­ли­ко дру­штво“ на ко­ју су, као во­де­ћа зе­мља, очи­глед­но има­ли пра­во. Ка­ко је ме­ђу­на­род­на ва­лу­та би­ла у њи­хо­вим ру­ка­ма, јед­но­став­но су штам­па­ли но­ве ко­ли­чи­не. По­сле­ди­ца то­га су би­ли ин­фла­ци­ја ши­ром све­та и крах мо­не­тар­ног си­сте­ма и Бре­тон вуд­са – кључ­ни еле­мент по­сле­рат­ног опо­рав­ка. Упр­кос то­ме, САД су из­гу­би­ле рат у Ви­јет­на­му и исто­ри­ја уоп­ште ни­је ста­ла.

Се­вер­на Ко­ре­ја то са­да вр­ло пла­стич­но до­ка­зу­је, аме­рич­ка им­пе­ри­ја не­ми­ло­срд­но је осу­ђе­на на пад. На­рав­но, ја при­хва­там да Ру­си­ја еко­ном­ски не кон­ку­ри­ше Аме­ри­ци, Ки­на већ да, да су САД још увек вој­но пр­ва си­ла све­та, али не и на ну­кле­ар­ном пла­ну где то ме­сто за­у­зи­ма Ру­си­ја. Jа са­мо твр­дим да је пад Аме­ри­ке у но­вој ну­кле­ар­ној ери, ка­да се по­сто­је­ћи ре­до­след ви­ше не мо­же пре­у­ре­ди­ти ра­том, као што је то би­ло у про­шло­сти кон­вен­ци­о­нал­них су­ко­ба, де­фи­ни­тив­но по­стао ви­дљив упра­во на при­ме­ру лан­си­ра­ња се­вер­но­ко­реј­ских ба­ли­стич­ких ра­ке­та и те­сти­ра­њем ну­кле­ар­них бом­би.

Пред­сед­ник САД До­налд Трамп на пи­та­ње шта са­да по­сле се­вер­но­ко­реј­ске про­бе хи­дро­ген­ске бом­бе ре­као је: „Ви­де­ће­мо...“ Је ли то окле­ва­ње, при­та­је­на прет­ња, не­до­ста­так иде­ја, или про­ста спо­зна­ја да вој­ног ре­ше­ња у Ко­ре­ји не­ма? А не­ма га за­то што Пјон­гјанг већ има на сто­ти­не ра­ке­та сред­њег до­ме­та ко­ји­ма мо­же до­се­ћи ци­ље­ве у Ја­па­ну, и у Ју­жној Ко­ре­ји, де­се­так про­јек­ти­ла ин­тер­кон­ти­нен­тал­ног до­ме­та за ци­ље­ве на Аља­сци, плус нај­ма­ње три­де­сет атом­ских и хи­дро­ген­ских бом­би. Ни­ка­кав ма­со­ван и пре­ци­зан аме­рич­ки пре­вен­тив­ни удар кон­вен­ци­о­нал­ним, или ну­кле­ар­ним оруж­јем не мо­же уни­шти­ти све лан­се­ре се­вер­но­ко­реј­ских ра­ке­та, јер су мо­бил­ни и скри­ва­ју се у до­бро ма­ски­ра­ним ту­не­ли­ма ду­бо­ко у пла­ни­на­ма Се­вер­не Ко­ре­је. А ба­ци­ти на Се­вер­ну Ко­ре­ју 100 атом­ских бом­би, то је ра­ди­ја­ци­ја ко­ја би по­го­ди­ла и аме­рич­ке са­ве­зни­ке, Ју­жну Ко­ре­ју и Ја­пан, па он­да и Ки­ну и Ру­си­ју. Ба­ци­ти не­у­трон­ске бом­бе та­ко­ђе је про­бле­ма­тич­но, јер Пе­кинг не мо­же да до­зво­ли вој­ни по­раз Пјон­гјан­га, а на сва­ку не­у­трон­ску бом­бу, ко­ја има ма­ли ефе­кат ра­ди­ја­ци­је, али ве­ли­ки ру­ши­лач­ки ефе­кат, Се­вер­на Ко­ре­ја би од­го­во­ри­ла сво­јим атом­ским и хи­дро­ген­ским бом­ба­ма. Јер власт у Пјон­гјан­гу је ви­де­ла ка­ко су про­шли Са­дам Ху­се­ин и пу­ков­ник Га­да­фи, ко­ји ни­су има­ли, а би­ли су ла­жно оп­ту­же­ни да има­ју, атом­ске играч­ке.

Се­вер­на Ко­ре­ја из­во­ди сво­је ну­кле­ар­не про­бе ду­бо­ко ис­под зе­мље, ра­ди­ја­ци­ја на по­вр­ши­ни не угро­жа­ва су­сед­не др­жа­ве, ку­ће се не ру­ше. Ра­ке­та ко­ја је пре­ле­те­ла Ја­пан би­ла је на ви­си­ни од 550 км, она прет­ход­на на ви­си­ни од чак 2.700 км. То је већ ва­си­о­на. Из­над Ср­би­је, из­над Ру­си­је, из­над САД сва­ки дан пре­ле­ћу стра­ни из­ви­ђач­ки са­те­ли­ти. Ко­ја је раз­ли­ка у прав­ном сми­слу из­ме­ђу се­вер­но­ко­реј­ске ра­ке­те и тих са­те­ли­та? Ни­ка­ква. Ка­да су Со­вје­ти ше­зде­се­тих го­ди­на про­шлог ве­ка из­над Свер­длов­ска обо­ри­ли аме­рич­ки шпи­јун­ски У-2 и Хру­шчов се око то­га по­жа­лио Де Го­лу, овај му је од­го­во­рио да со­вјет­ски шпи­јун­ски са­те­лит сва­ки дан пре­ле­ти Је­ли­сеј­ску па­ла­ту три пу­та. 

Ако свет мо­же да жи­ви с изра­ел­ском атом­ском бом­бом, са па­ки­стан­ском атом­ском бом­бом и с ин­диј­ском атом­ском бом­бом, че­му то­ли­ка стиг­ма­ти­за­ци­ја Се­вер­не Ко­ре­је? То што из Пјон­гјан­га до­ла­зи ра­то­бор­на ре­то­ри­ка, па то слу­ша­мо већ 65 го­ди­на. То ни­је раз­лог за рат. Пјон­гјанг же­ли ди­рект­не раз­го­во­ре са САД, Клин­то­но­ва ад­ми­ни­стра­ци­ја сво­је­вре­ме­но је обе­ћа­ла ве­ли­ку по­моћ Се­вер­ној Ко­ре­ји у хра­ни и наф­ти у за­ме­ну да Пјон­гјанг об­у­ста­ви ну­кле­ар­на ис­тра­жи­ва­ња у Јонг­со­ну. И Се­вер­на Ко­ре­ја је уга­си­ла ну­кле­ар­ни ре­ак­тор, па је та­ко и та­да свој део до­го­во­ра ис­пу­ни­ла, али Ва­шинг­тон ни­је ски­нуо све санк­ци­је Се­вер­ној Ко­ре­ји, и про­грам ис­тра­жи­ва­ња је на­ста­вљен. 

За­пра­во, је­ди­на се­вер­но­ко­реј­ска „ва­лу­та“ у пре­го­во­ри­ма са САД, а циљ Пјон­гјан­га је­сте еко­ном­ска по­моћ и ски­да­ње за­пад­них санк­ци­ја, за­пра­во је атом­ско оруж­је. За­пад же­ли да се Се­вер­на Ко­ре­ја од­рек­не атом­ског оруж­ја, али да и да­ље оста­не под за­пад­ним санк­ци­ја­ма због ко­му­ни­стич­ке иде­о­ло­ги­је. У Пјон­гјан­гу то не при­хва­та­ју.

Про­стор Ази­је ни­је Ис­точ­на Евро­па из 1989. го­ди­не ко­ја је де­це­ни­ја­ма че­ка­ла де­мо­кра­ти­ју. Азиј­ски свет ви­ше ли­чи на За­пад­ну Евро­пу 19. ве­ка ка­да су др­жа­ве у су­ко­би­ма тра­жи­ле и ства­ра­ле сво­је но­ве струк­ту­ре. Аме­рич­ки при­ти­сак и ме­ша­ње спо­ља са­мо оте­жа­ва про­це­се де­мо­кра­ти­за­ци­је. Аме­рич­ку де­мо­кра­ти­ју у Се­вер­ној Ко­ре­ји до­жи­вља­ва­ју као ми­лост све­мо­гу­ћег стра­ног вла­да­ра, као по­ни­же­ње ко­је се на­ме­ће. Јер, они јед­ног вла­да­ра већ има­ју...

Kaко је сиријска ПВО напала израелске авиона сазнајте ОВДЕ.

Извор: Политика

Бонус видео

Када Северна Кореја испали ракету преко Јапана.

ПАЖЊА:
Поштовани, молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција „Правде“ задржава право да скрати или не објави коментаре. Коментаре који садрже говор мржње*, псовке и увреде, као и коментаре који се не односе на вест коју коментаришете - не објављујемо. Такође, неће бити објављиване ни псовке и вулгарности, чак и ако читалац који коментарише уместо целе речи стваља звездице.Коментаре којима нам скрећете пажњу на словне грешке, техничке и друге пропусте не објављујемо, као и коментаре који се односе на уређивачку политику, али ће бити прослеђени уредницима и на томе се захваљујемо.Молимо вас да обратите пажњу на правописну и граматичку исправност коментара које шаљете, као и да пишете малим словима, предност ће имати коментари који су написани без правописних и граматичких грешака, а коментари писани великим словима се неће одобравати.
* Закон о јавном информисању – члан 38: Забрањено је објављивање идеја, информација и мишљења којима се подстиче дискриминација, мржња или насиље против лица или групе лица због њиховог припадања или неприпадања некој раси, вери, нацији, етничкој групи, полу или због њихове сексуалне опредељености, без обзира на то да ли је објављивањем учињено кривично дело.

Најновије вести - Правда

Најновије вести - Ратни извештаји