Најновије

ТРЕСУ СЕ КОЛЕНА НЕОЛИБЕРАЛИМА: Уједињена европска десница прети да преузме кормило европе!

Изгледа да у последње време европској десници све иде на­ру­ку. Ма­сов­ни при­лив из­бе­гли­ца са Бли­ског ис­то­ка, из Ав­га­ни­ста­на и Афри­ке, не­сло­га у Европ­ској уни­ји у про­на­ла­же­њу за­јед­нич­ког, европ­ског од­го­во­ра на ве­ли­ку „се­о­бу на­ро­да у 21. ве­ку”, не­у­спе­шно при­ла­го­ђа­ва­ње тра­ди­ци­о­нал­них по­ли­тич­ких стра­на­ка и по­кре­та са­вре­ме­ним иза­зо­ви­ма – са­мо су не­ки од раз­ло­га што де­сни­ча­ри имају све већу подршку у земљама Европске уније.
Лидери европске деснице, детаљ са скупа "Più Liberi, Più Forti" (Фото: принтскрин)

Лидери европске деснице, детаљ са скупа "Più Liberi, Più Forti" (Фото: принтскрин)

По­пу­лар­ност де­сни­це у Евро­пи не­сум­њи­во је у по­ра­сту. За­па­љи­ве па­ро­ле про­тив „пр­ља­вих стра­на­ца”, „ла­жне де­мо­кра­ти­је”, „не­спо­соб­не ЕУ”, „из­дај­нич­ких вла­да”, уз зах­те­ве за но­во „чи­та­ње и ту­ма­че­ње исто­ри­је”, осва­ја­ју про­стор и пре­те да озбиљ­ни­је про­ме­не са­да­шњи европ­ски по­ли­тич­ки мо­за­ик. Кра­јем ја­ну­а­ра на се­ве­ру Ита­ли­је, у Ми­ла­ну, одр­жан је са­ста­нак ис­так­ну­тих пред­став­ни­ка де­сни­це у Евро­пи под називом "Più Liberi, Più Forti". До­ма­ћин био је ли­дер ита­ли­јан­ске Се­вер­не ли­ге Ма­тео Сал­ви­ни, а ње­го­ви го­сти, између осталих, били су и Хајнц Кри­сти­јан Штра­хе, пр­ви чо­век аустриј­ске Сло­бо­дар­ске пар­ти­је, Ма­рин ле Пен, „га­зда­ри­ца” фран­цу­ског На­ци­о­нал­ног фрон­та, и Том ван Гри­кен, по­сла­ник у Европ­ском пар­ла­мен­ту из бел­гиј­ске по­пу­ли­стич­ко-де­сни­чар­ске стран­ке Ва­ламс бе­ланг. „Ми смо бу­дућ­ност, је­ди­на на­да за гра­ђа­не у на­шим др­жа­ва­ма, ми смо га­ран­ти без­бед­но­сти”, из­ја­вио је три­јум­фал­но по­сле ми­лан­ског са­стан­ка Хајнц Кри­сти­јан Штра­хе. „Са­мо онај ко во­ли сво­ју отаџ­би­ну мо­же да во­ли и дру­ге др­жа­ве.” Ко­мен­та­ри­шу­ћи нај­но­ви­ја до­га­ђа­ња у Евро­пи, лидери европске деснице су се сло­жи­ли да је „Шенгенски спо­ра­зум мр­тав”. „Ка­да јед­на ле­ви­чар­ска вла­да, као што је она у Швед­ској, од­лу­чи да про­те­ра 80.000 љу­ди за­то што им ни­је одо­брен азил, он­да то зна­чи да је Шен­ген мр­тав”, за­кљу­чио је Ма­тео Сал­ва­ни. Он се за­ло­жио да Ита­ли­ја од­мах за­тво­ри сво­је гра­ни­це пре­ма Аустри­ји и Сло­ве­ни­ји. „Уко­ли­ко Ита­ли­ја оста­не је­ди­на др­жа­ва ко­ја не кон­тро­ли­ше сво­ју гра­ни­цу, то зна­чи да ће сви ми­гран­ти до­ћи у на­шу зе­мљу”, сма­тра Сал­ви­ни. Го­шћа из Фран­цу­ске је у Ми­ла­ну би­ла, очекивано, нај­о­штри­ја. Ма­рин ле Пен је оп­ту­жи­ла „ло­би из Бри­се­ла” да ко­ри­сти ма­сов­ни до­ла­зак из­бе­гли­ца ка­ко би оси­ро­ма­шио зе­мље чла­ни­це и ра­зо­рио европ­ску ци­ви­ли­за­ци­ју. „Европ­ска уни­ја је по­ли­тич­ка и људ­ска пре­ва­ра”, по­ру­чи­ла је из Ми­ла­на Ма­рин ле Пен. Колики је страх од ширења десничарских идеја може се видети и из коментара београдске Политике на овај скуп који каже да су "екс­тре­ми­сти са де­сни­це, не­сум­њи­во, про­це­ни­ли да је до­шао њи­хов тре­ну­так, ски­ну­ли су ру­ка­ви­це и 'уда­ра­ју” из све сна­ге. Пра­вих од­го­во­ра на њи­хо­ве за­па­љи­ве па­ро­ле за­сад не­ма, а од­је­ци су по­вољ­ни: по­пу­лар­ност екс­тре­ми­ста ра­сте и све су бли­жи кор­ми­лу вла­сти". У наставку текста, београдски лист је, не  обраћајући пажњу на чињеницу да су управо лидери европске деснице често упућивали поруке подршке Србији и српском народу, осуо паљбу по Герту Вил­дерсу, ли­деру хо­ланд­ске пар­ти­је Слобода. "Ако ико та­ко упор­но ма­ни­пу­ли­ше пој­мом па­три­о­ти­зма про­ту­ра­ју­ћи под њим мр­жњу пре­ма дру­гим на­ро­ди­ма и фло­ску­ле о су­пер­и­ор­но­сти соп­стве­не на­ци­је, то је он­да сва­ка­ко Герт Вил­дерс, ли­дер хо­ланд­ске пар­ти­је Сло­бо­да. Шта се крч­ка у ку­хи­њи овог де­сни­ча­ра, ко­јем се, из­ме­ђу оста­лог, при­пи­су­је би­сер да је из­ме­ђу Ку­ра­на и Мајн камп­фа ста­вио знак јед­на­ко­сти, ви­ди се из ње­го­вог нај­но­ви­јег манифе­ста, об­ја­вље­ног пре не­ко­ли­ко да­на, у ко­јем по­зи­ва на бу­ђе­ње 'па­три­от­ског про­ле­ћа'", наводи се у тексту. Своју тврдњу, Политика поткрепљује пажљиво одабраним "екстремистичким" наводом из тог манифеста: „За­пад­ња­ке су њи­хо­ве ели­те де­це­ни­ја­ма убе­ђи­ва­ле да је мул­ти­кул­ту­рал­ност вр­ли­на, а па­три­о­ти­зам ствар про­шло­сти… Ели­те апла­у­ди­ра­ју по­ли­ти­ча­ри­ма по­пут не­мач­ке кан­це­лар­ке Ан­ге­ле Мер­кел. Пред­сед­ник Оба­ма по­здра­вља ње­но ли­дер­ство. Ма­га­зин Тајм ју је на­звао ’кан­це­лар­ком сло­бод­ног све­та’, и то са­мо због јед­ног раз­ло­га. За­то што је глу­па­во про­да­ла без­бед­ност и бла­го­ста­ње свог на­ро­да за хор­де углав­ном му­шких пу­сто­ло­ва (са Бли­ског ис­то­ка) ко­ји ра­ди­је жи­ве на ра­чун не­мач­ких по­ре­ских об­ве­зни­ка, уме­сто да се бо­ре за сво­ју зе­мљу". Сами процените колика опасност лежи иза ових речи и за кога. Како пише у Политици, "зло­коб­ни тон Вил­дер­со­вом апе­лу ње­му слич­ним 'па­три­о­ти­ма' да­је стал­но ин­си­сти­ра­ње на су­пер­и­ор­но­сти за­пад­њач­ке ци­ви­ли­за­ци­је за­сно­ва­не на хри­шћан­ству и ју­да­и­зму над оном у ко­ју је уткан ислам. За ње­га је сек­су­ал­но на­па­ство­ва­ње Не­ми­ца у но­во­го­ди­шњој но­ћи у Кел­ну 'не­мач­ки сек­су­ал­ни 11. сеп­тем­бар', а кри­ве су, на­рав­но, из­бе­гли­це, без из­у­зет­ка", закључује коментатор дневног листа, додајући да ње­гов по­зив да 2016. бу­де го­ди­на у ко­јој ће се отво­ри­ти но­во, па­три­от­ско по­гла­вље, зву­чи "опа­сни­је не­го ина­че".
Прочитајте још:
Извор: Политика/Правда  

Бонус видео

Молимо Вас да донацијом подржите рад
портала "Правда" као и ТВ продукцију.

Донације можете уплатити путем следећих линкова:

ПАЖЊА:
Системом за коментарисање управља компанија Disqas. Ставови изнесени у коментарима нису ставови портала Правда.

Колумне

Најновије вести - Ратни извештаји

VREMENSKA prognoza

Најновије вести - ПРАВДА