Najnovije

MILU VEZANE RUKE U ČVOR: Crna Gora izvela maestralan potez, Đukanović više nema kud!

Iz­me­na­ma Za­ko­na o pred­sed­ni­ku "ne­u­tra­li­sa­ne" na­me­re Đu­ka­no­vi­ća da op­stru­i­še iz­bor no­ve vla­de.

Milo Đukanović. (Foto: Jutjub)

Pre­ma no­vim od­red­ba­ma iz­me­nje­nog Za­ko­na o pred­sed­ni­ku Cr­ne Go­re, ko­je je usvo­jio par­la­ment, sa­da je Mi­lo Đu­ka­no­vić du­žan da pred­lo­ži man­da­ta­ra u ro­ku od 30 da­na od iz­gla­sa­va­nja ne­po­ve­re­nja vla­di u skup­šti­ni. Du­žan je da to ura­di i uko­li­ko vla­da ne do­bi­je po­ve­re­nje u skup­šti­ni – ako pred­sed­nik vla­de pod­ne­se ostav­ku ili mu pre­sta­ne man­dat iz bi­lo kog raz­lo­ga u skla­du sa za­ko­nom.

Po­sla­nik De­mo­krat­skog fron­ta Pre­drag Bu­la­to­vić ka­že da bi ka­bi­net Mi­o­dra­ga Le­ki­ća mo­gao bi­ti iza­bran kra­jem no­vem­bra ili u de­cem­bru.
Đu­ka­no­vić je kra­jem sep­tem­bra za­vr­šio kon­sul­ta­ci­je sa ne­kim par­ti­ja­ma, na­kon če­ga ni­je dao man­dat Le­ki­ću i na taj na­čin ig­no­ri­sao oče­ki­va­nje po­sla­ni­ka ko­a­li­ci­ja ko­je su po­be­di­le na av­gu­stov­skim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma 2020. go­di­ne. Bu­la­to­vić je sa­op­štio da je jav­ni in­te­res da se do­đe „do vla­de ko­ja ima po­dr­šku 41 po­sla­ni­ka”.

„Kud će ve­ći jav­ni in­te­res ne­go da se spre­či ne­u­stav­no dej­stvo pred­sed­ni­ka da ne omo­gu­ći iz­bor vla­de. Utvr­đi­va­nje man­da­ta­ra ne zna­či da će se ona i for­mi­ra­ti, ali ve­ru­jem da će ve­šti­na go­spo­di­na Le­ki­ća do­ve­sti do to­ga”, na­veo je Bu­la­to­vić.

Iz­me­nje­nim od­red­ba­ma za­ko­na oba­ve­zu­je se da pred­sed­nik dr­ža­ve da, 15 da­na od po­čet­ka va­že­nja pro­pi­sa, oba­vi no­ve raz­go­vo­re za pre­mi­je­ra, ali se, ka­ko sma­tra ve­ći­na po­sla­ni­ka, Đu­ka­no­vić mo­že oglu­ši­ti od te no­ve oba­ve­ze.

"Ako se Đu­ka­no­vić oglu­ši, a mi ima­mo po­dr­šku 41 po­sla­ni­ka, Le­kić mo­že da ot­poč­ne raz­go­vor o for­mi­ra­nju ka­bi­ne­ta jer je to vo­lja gra­đa­na od 30. av­gu­sta i ni­je u su­prot­no­sti sa ak­tu­el­nim de­ša­va­nji­ma o to­me ko ne mo­že bi­ti u vla­sti," ka­že Bu­la­to­vić.

U iz­me­nje­noj ver­zi­ji za­ko­na pi­še: „Pred­sed­nik pred­la­že man­da­ta­ra na­kon oba­vlje­nih kon­sul­ta­ci­ja, u for­mi raz­go­vo­ra sa pred­stav­ni­ci­ma svih po­li­tič­kih par­ti­ja, gru­pa gra­đa­na i ne­za­vi­snim po­sla­ni­ci­ma za­stu­plje­nih u skup­šti­ni. Pred­sed­nik se kroz raz­go­vor, ili do­sta­vlja­njem pi­sa­nog oba­ve­šte­nja od pred­stav­ni­ka po­li­tič­kih par­ti­ja za­stu­plje­nih u skup­šti­ni, ili do­sta­vlja­njem pot­pi­sa po­dr­ške po­sla­ni­ka u for­mi pe­ti­ci­je, in­for­mi­še o po­sto­ja­nju po­dr­ške kan­di­da­tu za man­da­ta­ra.”

No­vi­na je da se i po­ziv za kon­sul­ta­ci­je upu­ću­je u pi­sa­noj for­mi i one mo­ra­ju bi­ti za­vr­še­ne naj­ka­sni­je tri da­na pre is­te­ka ro­ka za pred­la­ga­nje man­da­ta­ra skup­šti­ni.

„Pred­sed­nik je du­žan i da za man­da­ta­ra pred­lo­ži kan­di­da­ta ko­ji ima po­dr­šku ve­ći­ne od ukup­nog bro­ja po­sla­ni­ka skup­šti­ne, na­kon što on pri­hva­ti kan­di­da­tu­ru”, pre­ci­zi­ra­no je Za­ko­nom o pred­sed­ni­ku. „Uko­li­ko skup­štin­ska ve­ći­na ni­je po­stig­nu­ta u ko­rist jed­nog kan­di­da­ta, pred­sed­nik mo­že pred­lo­ži­ti kan­di­da­ta sa do­mi­nant­nom skup­štin­skom po­dr­škom, ali na­kon po­nov­nih kon­sul­ta­ci­ja.”

Sa­da je pred­sed­nik je du­žan da „dan na­kon is­te­ka ro­ko­va za utvr­đi­va­nje man­da­ta­ra, pred­lo­ži skup­šti­ni do­no­še­nje od­u­ke o skra­će­nju man­da­ta, ako pred­log man­da­ta­ra kroz po­stu­pak kon­sul­ta­ci­ja ni­je mo­gao bi­ti utvr­đen ili utvr­đe­ni kan­di­dat ni­je pri­hva­tio kan­di­da­tu­ru”.

Za­kon je oba­ve­zao da se sed­ni­ca par­la­men­ta sa pred­lo­gom od­lu­ke pred­sed­ni­ka „za­ka­že po hit­nom po­stup­ku i odr­ži u ro­ku od pet da­na od da­na do­sta­vlja­nja pred­lo­ga skup­šti­ni, a ako skup­šti­na ne usvo­ji pred­log od­lu­ke pred­sed­ni­ka da se­bi skra­ti man­dat, po­stu­pak pred­la­ga­nja man­da­ta­ra se po­na­vlja”.

Ameriku čeka scenario gori od vijetnamskog! Više o tome pročitajte OVDE.

Izvor: Politika

Bonus video

Molimo Vas da donacijom podržite rad
portala "Pravda" kao i TV produkciju.

Donacije možete uplatiti putem sledećih linkova:

PAŽNJA:
Sistemom za komentarisanje upravlja kompanija Disqas. Stavovi izneseni u komentarima nisu stavovi portala Pravda.

Kolumne

Najnovije vesti - Ratni izveštaji

VREMENSKA prognoza

Najnovije vesti - PRAVDA